okna.pl mury.pl Bud24 przetargi dekarze forum kontakt

REGULAMIN PROMOCJI “Kto pierwszy, Ten lepszy”

I. Zasady ogólne Promocji

1. Organizatorem Promocji “Kto pierwszy, Ten lepszy” jest Extradom Sp. z o.o. Sp.k.
2. Niniejsza Promocja, ani żaden z jej elementów nie są grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. Promocja ma zasięg ogólnopolski.
4. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich mających pełne prawo do czynności prawnych obywateli i mieszkańców Polski.
5. Promocja kierowana jest wyłącznie do konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
6. Promocja trwa od 26 listopada 2013r. do odwołania.
7. Z oferty promocyjnej – mogą skorzystać osoby, które w dniach od 26 listopada 2013 r. zakupią gotowy projekt domu.

II. Zasady Akcji Promocyjnej

1. Oferta promocyjna polega na tym, że do każdego zakupionego projektu domu Extradom dołącza katalog z gotowymi projektami architetury ogrodowej.
2. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
3. Organizator Promocji informuje Uczestników Promocji, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych promocjach, konkursach i badań ankietowych organizowanych przez Organizatora Promocji. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

III. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Promocji, jednak nie później niż 30 dni od dnia przyznania prawa do premii. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.
3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Akcji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, za 2-dniowym uprzedzeniem podając informacje o zmianach na stronie www.archipelag.pl, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Akcji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Akcji z czasu jej trwania lub w razie zmian w Regulaminie sprzed zmiany w Regulaminie.
4. W przypadku zmiany adresu zamieszkania Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją niniejszego Regulaminu, w tym stanowiącej próbę doręczenia nagrody.
5. Organizator dokłada wszelkich starań, by obsługa uczestników Promocji była sprawna i wykonana z najwyższą starannością, zastrzega wszakże, że nie ma wpływu na prawidłowość i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Promocji.

Serwis prowadzi Extradom.plRegulaminPolityka prywatności